Privacy Statement

Stichting Onbeperkte Denkers neemt je privacy zeer serieus en behandelt al je persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Bij de verwerking van je persoonsgegevens tracht Stichting Onbeperkte Denkers een goede balans te vinden tussen de doelstellingen van  de organisatie enerzijds en de bescherming van je privacy anderzijds. Stichting Onbeperkte Denkers handelt altijd overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

In dit privacy statement legt Stichting Onbeperkte Denkers je uit welke gegevens van je worden verwerkt indien je je aanmeldt bij Onbeperkte Denkers, met welk doel, en welke rechten je hebt ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens. Stichting Onbeperkte Denkers raadt je aan dit privacy statement daarom aandachtig door te nemen.

Over Stichting Onbeperkte Denkers

De partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van je persoonsgegevens is Stichting Onbeperkte Denkers, kantoorhoudende en gevestigd te (3941 DG) Doorn, aan de Wilhelminaweg 12, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 75223287.

Alle vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Onbeperkte Denkers kunnen gericht worden aan info@onbeperktedenkers.nl.

Op wie is dit privacy statement van toepassing?

Dit privacy statement geldt voor iedereen die zich aanmeldt als Onbeperkte Denker. Een Onbeperkte Denker onderstreept het belang en wil (actief) bijdragen aan een inclusieve werkomgeving.

Hoe verwerkt Stichting Onbeperkte Denkers je persoonsgegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Stichting Onbeperkte Denkers persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke persoonsgegevens Stichting Onbeperkte Denkers voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Stichting Onbeperkte Denkers worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Aanmelding                                             

Om je aan te melden als Onbeperkte Denker, dien je een aanmeldformulier in te vullen. Stichting Onbeperkte Denkers vraagt  dan onder andere om je voor- en achternaam, jouw e-mailadres, waar je werkt en of je leidinggevende bent.

Deze verwerking van je persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Stichting Onbeperkte Denkers, met betrekking tot je deelname aan Onbeperkte Denkers. Het niet verstrekken van (correcte) persoonsgegevens aan Stichting Onbeperkte Denkers kan ertoe leiden dat je je niet kunt aansluiten bij Onbeperkte Denkers.

Je gegevens worden door Stichting Onbeperkte Denkers bewaard zolang je een Onbeperkte Denker bent en daarna binnen één maand verwijderd.           

Activiteiten / denkkracht                                                 

Als onbeperkte denker kan je (per e-mail) benaderd worden voor activiteiten, zoals bijvoorbeeld een Meet up, denktank of challenge. Doel is om de denkkracht van de Onbeperkte Denkers te benutten teneinde concrete suggesties voor het vervolg te bepalen.  De verwerking van je e-mailadres voor dit doel is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Stichting Onbeperkte Denkers.

Activiteiten/workshops/ evenementen                                         

Je kunt je aanmelden voor activiteiten, zoals workshops en evenementen georganiseerd door Stichting Onbeperkte Denkers. Om deel te nemen dien je je aan te melden middels een inschrijfformulier. De gegevens die je verstrekt, heeft Stichting Onbeperkte Denkers nodig om je aanwezigheid te registreren. Met je inschrijving voor een activiteit, geef je ook toestemming aan Stichting Onbeperkte Denkers om je op de hoogte te houden van andere activiteiten van Onbeperkte Denkers. De verwerking van gegevens voor dit doel is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Stichting Onbeperkte Denkers. Na afmelding bij Stichting Onbeperkte Denkers worden je gegevens binnen een maand verwijderd.

Onderzoeken                                          

Stichting Onbeperkte Denkers kan je uitnodigen om deel te nemen aan (kleine) onderzoeken. Deze onderzoeken hebben betrekking op het doel om de instroom van medewerkers met een arbeidsbeperking bij werkgevers te stimuleren. De resultaten van het onderzoek worden door Stichting Onbeperkte Denkers bijvoorbeeld gebruikt om te analyseren hoe het is gesteld met het creëren van werkplekken voor medewerkers met een arbeidsbeperking en op welke wijze dit kan worden bevorderd. De verwerking van je gegevens voor dit doel is daarom noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Stichting Onbeperkte Denkers.

De resultaten van het onderzoek worden binnen één maand losgekoppeld van je persoonlijke gegevens en daarna voor vijf jaar bewaard.

Prijsvragen                                               

Stichting Onbeperkte Denkers  organiseert periodiek prijsvragen waar jij als Onbeperkte Denker aan deel kunt nemen. De gegevens die je in dat kader aan Stichting Onbeperkte Denkers  verstrekt, zal Stichting Onbeperkte Denkers  gebruiken om met je te communiceren over (de uitslag van) de prijsvraag. De verwerking van deze persoonsgegevens is daarom noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Stichting Onbeperkte Denkers . Gegevens die Stichting Onbeperkte Denkers  voor dit doel verkrijgt, worden uiterlijk één maand na bekendmaking van de uitslag verwijderd.

Nieuwsbrief                                             

Stichting Onbeperkte Denkers  gebruikt je e-mailadres om je de Onbeperkte Denkers nieuwbrief te sturen met onder andere verhalen uit de praktijk, pop-up stories, acties en challenges, filmpjes en kleine onderzoeken. De verwerking van je e-mailadres voor dit doel is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Stichting Onbeperkte Denkers , namelijk om je als Onbeperkte Denker op de hoogte te houden.

Mocht je geen e-mailberichten willen ontvangen: in elke e-mail die door Stichting Onbeperkte Denkers  aan je wordt gestuurd is een mogelijkheid opgenomen om je af melden.

Je gegevens worden door Stichting Onbeperkte Denkers  bewaard zolang je hebt aangegeven dat je notificaties wil ontvangen en na afmelding binnen één maand verwijderd.

E-mail tracking                                       

Stichting Onbeperkte Denkers  heeft e-mail tracking en link tracking functionaliteit verwerkt in haar e-mails, door een kleine, transparante beeldpixel in de uitgaande e-mail in te sluiten. Zodra de e-mail wordt geopend, kan Stichting Onbeperkte Denkers  toegang krijgen tot bepaalde informatie, zoals de naam en achternaam van de ontvanger; het e-mailadres van de ontvanger; onderwerp van de e-mail; datum en tijd waarop de e-mail is verstuurd; bevestiging dat de ontvanger de e-mail heeft ontvangen; bevestiging dat de ontvanger de e-mail heeft geopend nadat deze  is ontvangen; tijdstempel van elke keer dat de e-mail wordt geopend; de geschiedenis van het aantal keer (aantal, datum en tijd) dat de ontvanger de ontvangen e-mail heeft geopend; IP-adres van waaraf de e-mail is geopend; browser en besturingssysteem die gebruikt zijn door de ontvanger die de e-mail heeft geopend; aantal links dat de e-mail bevat; tekst en URL van die links; aantal keer dat de ontvanger op elk van deze links heeft geklikt; tijdstempel van elke klik op de link; IP van waaruit op de link is geklikt en browser en besturingssysteem die gebruikt werden door de persoon die op de link heeft geklikt.

De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Stichting Onbeperkte Denkers , namelijk om het bereik en de doeltreffendheid van de door Stichting Onbeperkte Denkers  verzonden e-mails te analyseren. Deze gegevens worden één maand bewaard.

Automatisch gegenereerde gegevens             

Stichting Onbeperkte Denkers  verzamelt automatisch gegenereerde gegevens over jouw gebruik van de website. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (een uniek cijfer, waardoor het mogelijk is je apparaat te herkennen); accountactiviteit (zoals gebruik van opslagruimte, aantal keren inloggen); gegevens die zijn weergegeven of waarop is geklikt (zoals UI elementen, links); en andere loginformatie (zoals soort browser, IP-adres, datum en tijd van toegang, cookie ID en URL referrer). Stichting Onbeperkte Denkers  heeft deze informatie nodig om ervoor te zorgen dat de website optimaal werkt (bijvoorbeeld om de inhoud juist weer te geven en om de website veilig te houden). De verwerking van deze persoonsgegevens is daarom noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Stichting Onbeperkte Denkers. De gegevens worden één maand bewaard.

In welke gevallen maakt Stichting Onbeperkte Denkers je persoonsgegevens bekend aan derden?

Als je je hebt aangemeld als Onbeperkte Denker, zal Stichting Onbeperkte Denkers op verzoek van je werkgever je werkgever laten weten dat je je hebt aangesloten bij Onbeperkte Denkers. Stichting Onbeperkte Denkers deelt alleen je naam met je werkgever. Op deze manier weet je werkgever dat jij bijdraagt aan een inclusieve werkomgeving en streeft naar ruimte en mogelijkheden voor medewerkers met een arbeidsbeperking om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Zo heb jij nog meer de ruimte om het thema bespreekbaar te maken op je afdeling. De verwerking van deze persoonsgegevens is daarom noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van je werkgever.

Stichting Onbeperkte Denkers maakt ook gebruik van externe bedrijven, onderaannemers en/of leveranciers (zogenaamde verwerkers) die op verzoek van Stichting Onbeperkte Denkers specifieke taken of opdrachten uitvoeren en met wie je persoonsgegevens kunnen worden gedeeld. Deze dienstverleners verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend namens Stichting Onbeperkte Denkers. Op de verwerking door dienstverleners is een zogeheten verwerkersovereenkomst van toepassing, waarin Stichting Onbeperkte Denkers er zorg voor heeft gedragen dat de dienstverlener alleen de persoonsgegevens zal verwerken in opdracht van Stichting Onbeperkte Denkers. Enkele voorbeelden zijn:

  • externe hosting providers, waaronder cloud providers voor de opslag en het beheer van je gegevens;
  • andere specifieke taken die zijn uitbesteed betreffen onder meer IT ondersteuning en e-mailmarketing.

Doorgifte buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Sommige van de dienstverleners zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER), namelijk de Verenigde Staten. Om te voldoen aan de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming bij internationale doorgifte, staat de Stichting Onbeperkte Denkers alleen dienstverleners buiten de EEA toe om je persoonsgegevens te verwerken indien ze zelfgecertificeerd zijn onder de EU-US Privacy Shield en de Zwitserse-US Privacy Shield (Artikel 46, lid 2, sub a AVG) of overeenkomstig een contract dat is aangegaan tussen Stichting Onbeperkte Denkers en de dienstverlener waarin de door de Europese Commissie vastgestelde modelcontractbepalingen zijn opgenomen, waarmee gegarandeerd wordt dat er toereikende gegevensbeschermingsregelingen zijn getroffen (Artikel 46, lid 1, sub (c) AVG).

Voor meer informatie over de passende waarborgen, kan je contact opnemen met Stichting Onbeperkte Denkers.

Wat zijn je rechten?

Onder de privacywetgeving beschik je over een aantal rechten met betrekking tot je gegevens en de verwerking ervan:

Recht van inzage                                   

Je hebt het recht om van Stichting Onbeperkte Denkers uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van je persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van aanvullende informatie over de verwerking van je persoonsgegevens.

Recht op rectificatie                            

Je hebt het recht om rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen. Indien mogelijk, kun je aanvullende persoonsgegevens verstrekken om zo de verzameling van persoonsgegevens volledig te maken.

Recht om vergeten te worden        

Je hebt onder omstandigheden het recht om een verzoek in te dienen om je persoonsgegevens te wissen. Stichting Onbeperkte Denkers  zal je persoonsgegevens verwijderen, bijvoorbeeld als je persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Recht op beperking                              

In sommige gevallen heb je het recht om van Stichting Onbeperkte Denkers  de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer je de juistheid van je persoonsgegevens hebt betwist. Indien het verzoek wordt gehonoreerd, zal Stichting Onbeperkte Denkers  gedurende de termijn van de beperking de betreffende persoonsgegevens niet verder verwerken tenzij dit op basis van de AVG toch geoorloofd is.

In sommige gevallen heb je het recht om van Stichting Onbeperkte Denkers  de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer je de juistheid van je persoonsgegevens hebt betwist. Indien het verzoek wordt gehonoreerd, zal Stichting Onbeperkte Denkers  gedurende de termijn van de beperking de betreffende persoonsgegevens niet verder verwerken tenzij dit op basis van de AVG toch geoorloofd is.

Recht op dataportabiliteit                 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te ontvangen die je verstrekt hebt aan Stichting Onbeperkte Denkers  in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en je hebt het recht deze gegevens door te sturen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, waar de verwerking is gebaseerd op je toestemming of op een overeenkomst.

Recht van bezwaar                               

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die gebaseerd is op de gerechtvaardigde belangen van Stichting Onbeperkte Denkers. Stichting Onbeperkte Denkers  zal dan de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij Stichting Onbeperkte Denkers  aantoont dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Direct marketing                                   

Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heb je te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor dergelijke marketing. In dat geval verwerkt Stichting Onbeperkte Denkers  je persoonsgegevens niet langer voor die doeleinden.

Intrekken toestemming                     

Waar de verwerking van je persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, heb je het recht je toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van deze toestemming voordat deze is ingetrokken.

Je kunt je verzoek indienen bij Stichting Onbeperkte Denkers  via info@onbeperktedenkers.nl. Stichting Onbeperkte Denkers beantwoordt je verzoek zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen een (1) maand na ontvangst van het verzoek. Deze periode kan indien nodig worden verlengd met twee maanden, afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal daarvan. Stichting Onbeperkte Denkers informeert je binnen een (1) maand na ontvangst van het verzoek indien een dergelijke verlenging zal plaatsvinden, met vermelding van de reden voor de vertraging.

Als Stichting Onbeperkte Denkers geen actie onderneemt op je verzoek, informeert Stichting Onbeperkte Denkers je zo snel mogelijk, maar in ieder geval niet later dan 30 dagen na ontvangst van het verzoek over de redenen om niet in actie te komen. In dat geval heb je ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit en om beroep bij de rechter in te stellen.

Waar kun ji je klacht indienen?

Als je vermoedt dat er inbreuk is gepleegd op wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG) en de kwestie kan niet in onderling overleg geregeld worden tussen jou en Stichting Onbeperkte Denkers, heb je het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.